ANBI status

Baptistengemeente Het Lichtpunt is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten. Giften aan baptistengemeente Het Lichtpunt MBC zijn aftrekbaar van de belasting (afhankelijk van je fiscale situatie). Hieronder vind je de gegevens m.b.t. onze ANBI status:

Naam van de gemeente

Baptistengemeente Het Lichtpunt

Bankrekeningnummer

NL42 RABO 0321 6389 80
t.n.v. Unie Baptistengemeente Het Lichtpunt, Doetinchem

Postadres van de gemeente

Stikkenweg 8A
7021 BN Zelhem
info@baptistenhetlichtpunt.net
www.baptistenhetlichtpunt.net

Fiscaal nummer/RSIN

8242.66.705

BIC/SWIFT

RABONL2U

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Hoofdlijnen van het algemene beleidsplan van de gemeente

Baptistengemeente UNIEBAPTISTENGEMEENTE “HET LICHTPUNT” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen:

Bijlage 1: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
Bijlage 2: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Unie Baptistengemeente “HET LICHTPUNT” bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 overige raadsleden

Grondslag en doelstelling Uniebaptistengemeente “Het Lichtpunt”

Vastgelegd in de statuten van ZES NOVEMBER TWEEDUIZEND ZEVEN
De Baptistengemeente “HET LICHTPUNT” TE Doetinchem maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

GRONDSLAG:

Artikel 2.

De gemeente gelooft en belijdt:
1. de éénheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2. de soevereiniteit van God in schepping, voorziening, openbaring en voleinding.
3. onze Here Jezus Christus, in het vlees geopenbaard, geboren uit de maagd Maria, Zijn leven zonder zonde, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, de vergeving van onze zonden door Zijn bloed, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
4. dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is. In dit Woord heeft God Zichzelf, Zijn wil en reddingsplan geopenbaard. Daaruit vloeit de betrouwbaarheid en het hoogste gezag van het Woord in alle zaken van geloof en leven voort.
5. de universele, algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, waardoor hij is onderworpen aan Gods toorn en veroordeling.
6. dat voor de verlossing van de zondaar bekering, persoonlijk geloof en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn en dat we op grond van het aanvaarden van het offer van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardigheid, uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem, kind van God zijn en eeuwig leven hebben ontvangen.
7. de lichamelijke opstanding van de gelovigen uit de doden tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel.
8. dat God, de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor Jezus Christus.
9. dat allen die tot bekering en geloof in Jezus Christus zijn gekomen en in oprechtheid belijden het eigendom van Jezus Christus te zijn, worden toegevoegd aan de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, die bestaat uit wedergeboren gelovigen, die gestalte krijgt in de plaatselijke en zichtbare gemeenten, waarvan Christus het hoofd is. Dit belijden wij in de doop door onderdompeling, het volgen van Jezus als Heer, het vieren van het Heilig Avondmaal, totdat Hij komt en het bekend maken van Zijn Naam.
10. het priesterschap van alle gelovigen, die samen het lichaam van Christus vormen en die krachtens Zijn opdracht gehouden zijn om het Evangelie in de hele wereld te verkondigen.

DOEL:

Artikel 4.

De gemeente stelt zich ten doel:
1. de leden op te bouwen in het geloof in de Here Jezus Christus en in het dienend verwachten van Zijn wederkomst; (Efeze 4:11-15)
2. om overeenkomstig de opdracht van de opgestane Heer het evangelie in woord en daad uit te
dragen aan alle volken. (Matth.28:19)
3. een ieder, op zijn / haar verzoek, een geestelijk huis te bieden. (Efeze 2:19-22)

Financiële Verantwoording

Baten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
Vaste Vrijwillige Bijdrage € 44.619 € 49.623 € 48.596
Collectes/ Giften € 14.200 € 10.794 € 11.661
Overige €       412 €     850
Totaal ontvangsten € 58.819  € 60.830 € 61.107
Lasten
Voorgangers/Sprekers € 30.476 € 33.691 € 34.136
Huur/hypotheek/GWL/Unie

Contributie/Drukwerk/Giften

€ 26.159 € 25.349 € 25.203
Werkgroepen/Overig € 3.834 € 3.521 € 2.025
Totaal uitgaven € 60.739 € 62.561 € 61.364
Resultaat – € 1.921 – € 1.731 – € 257
Klik op de link om de ANBI gegevens als pdf te downloaden:    ANBI-Het-Lichtpunt.pdf