Doelstelling van gemeente Het Lichtpunt

Baptistengemeente Het Lichtpunt stelt zich ten doel:

 1. de leden op te bouwen in het geloof in de Here Jezus Christus en in het dienend verwachten van Zijn wederkomst; (Efeze 4:11, 12, 13, 14, 15.)
 2. om overeenkomstig de opdracht van de opgestane Heer het evangelie in woord en daad uit te dragen aan alle volken. (Mattheüs 28:19)
 3. een ieder, op zijn / haar verzoek, een geestelijk huis te bieden. (Efeze 2:19-22)

De gemeente wil dit doel bereiken door te streven naar de vermeerdering van kennis van en de gelijkvormigheid aan onze Heer Jezus Christus door:

 1. het houden van erediensten, bijbelstudies, bidstonden, en evangelisatieactiviteiten, tot groei van het persoonlijk geloof en tot groei van de gemeente.
 2. het geven van bijbels onderwijs aan volwassenen en jongeren in diverse leeftijdscategorieën, gebruikmakend van middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. het verlenen van pastorale zorg.

IN HET KORT

Wij zijn een gemeente van onze Heere Jezus Christus, die:

 • samenkomt om God te ontmoeten in gebed en lofprijzing,
 • de Bijbel als het woord van God wil onderzoeken, 
 • leeft vanuit de verwachting van een spoedige wederkomst, 
 • zich sterk verbonden voelt met Israël
 • en zich wil uitstrekken naar de mensen om ons heen.
Bezoek ons aanstaande zondag